Walt

Walt

ทำ 2 « เด็ก » Video Boosters

ป้ายตราของฉัน

รับป้ายตราขณะที่คุณเรียนภาษา

ได้รับและสะสมป้ายตราโดยการทำภารกิจพิเศษให้สำเร็จ  คุณจะได้ัรับป้ายตราเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ ใช้เว็บไซต์บ่อยและมีปฎิสัมพันธ์ในชุมชน English Attack! 

ป้ายตราของคุณจะแสดงในหน้าข้อมูลสาธารณะและสมาชิกของชุมชน English Attack! จะเห็นป้ายตราของคุณด้วย

คุณเป็นเจ้าของ 0 ป้ายตรา